Jesteś tutaj: Strona główna > Zasady ewakuacji > Treść zasady ewakuacji

Treść zasad ewakuacji

1

Wyjścia ewakuacyjne

Budynek zaopatrzony jest w wyjścia ewakuacyjne wykonane w systemie „antypanik” zlokalizowane na dwóch kondygnacjach przyziemia i parteru. Po naciśnięciu barierki poziomej „antypanik” na drzwiach ewakuacyjnych, drzwi otwierają się na zewnątrz w kierunku ewakuacji.Lokalizacja wyjść ewakuacyjnych jest zaznaczona na planszach z rzutami kondygnacji parteru i przyziemia umieszczonych na ścianach przy każdym z dźwigów na tychże poziomach.

2

Podział budynku na strefy i segmenty z klatkami schodowymi

Budynek podzielony jest na segmenty odpowiadające wydzielonym strefom pożarowym oznaczone dodatkowo różnymi kolorami:

 • Segment I (kolor zielony),
 • Segment II ( kolor żółty),
 • Segment III (kolor czerwony),
 • Segment VII ( kolor turkusowy),
 • Segment VIII (kolor pomarańczowy),
 • Segmenty IV, V, VI w przyziemiu i na parterze oraz antresola na I piętrze stanowią główny hall budynku.

Każdy z segmentów oznaczonych kolorami posiada własną klatkę schodową łączącą wszystkie kondygnacje budynku.

Wyjątek stanowi klatka schodowa w Segmencie VIII (pomarańczowym), która łączy kondygnacje od parteru do III piętra z wyłączeniem przyziemia. Ewakuacja tą klatką schodową może odbywać się najkrótszą drogą poprzez wyjście zlokalizowane na parterze na południowej elewacji (w południowo-zachodnim narożniku budynku).

3

Oświetlenie ewakuacyjne

Budynek wyposażony jest w oświetlenie ewakuacyjne ułatwiające ewakuację ludzi poprzez wskazanie dróg ewakuacji oraz wyjść ewakuacyjnych. Oświetlenie to zasilane jest z centralnej baterii akumulatorów i uruchamiane jest automatycznie po zaniku napięcia podstawowego zasilania elektrycznego. Źródła światła awaryjnego świecą się wówczas we wszystkich oprawach oświetlenia ewakuacyjnego zlokalizowanych w ciągach komunikacyjnych w budynku.

4

Dźwiękowy System Ostrzegawczy (DSO)

Obiekt wyposażony jest w system DSO, który informuje użytkowników za pomocą emitowanego komunikatu głosowego w dwóch językach o zagrożeniu i konieczności opuszczenia budynku. Głośniki systemu zlokalizowane są we wszystkich pomieszczeniach budynku oraz ciągach komunikacyjnych. Treść komunikatu jest następująca: ……………………………. .

5

System Sygnalizacji Pożaru (SAP) i przyciski ROP

Obiekt wyposażony jest również w System Alarmowania Pożaru SAP składający się z szeregu czujek dymowych zlokalizowanych pod stropami pomieszczeń i w przestrzeni między stropowej oraz centrali połączonej z DSO, a także z systemem oddymiania.

Zadymienie którejkolwiek z czujek (detektorów dymu) uruchamia centralę SAP, która automatycznie wchodząc w alarm pożarowy generuje natychmiast komunikat z DSO oraz powiadamia stację monitorowania i Państwową Straż Pożarną. Przed wejściem w stan alarmu pożarowego pracownik ochrony ma jeszcze czas na zweryfikowanie informacji pochodzącej z czujki ppoż. i zapobieżenie fałszywemu alarmowi.

Do dyspozycji pracowników są także przyciski ROP znajdujące się w każdej klatce schodowej przy drzwiach, które po stłuczeniu szklanej płytki uruchamiają bezpośrednio powiadomienie do Państwowej Straży Pożarnej o wystąpieniu pożaru. Przycisk może uruchomić każda osoba, która stwierdzi ewidentne zagrożenie pożarowe. Pozwoli to skrócić czas oczekiwania na przyjazd Straży Pożarnej przez pominięcie czasu, który ma pracownik ochrony na weryfikację sygnału pochodzącego z czujki ppoż.

UWAGA!Nieuzasadnione użycie przycisku ROP wiąże się z nałożeniem wysokiej kary finansowej.

6

Zasady bezpiecznej ewakuacji

Po usłyszeniu ww. komunikatu wszystkie osoby przebywające na terenie budynku mają bezwzględny obowiązek niezwłocznie go opuścić kierując się do najbliższych wyjść ewakuacyjnych. Osoby przebywające na kondygnacjach powyżej parteru korzystają z najbliższych klatek schodowych doprowadzających do poziomów ewakuacji: parteru i przyziemia.

UWAGA ! Podczas ewakuacji nie możliwe jest korzystanie z dźwigów osobowych.

Znajdując się na poziomie ewakuacji (parter, przyziemie) osoby te mogą skorzystać z następujących wyjść ewakuacyjnych dla poszczególnych stref-segmentów:

 • Segmenty I, II, III, VII na poziomie parteru mają  najbliższe wyjścia ewakuacyjne zlokalizowane na końcach głównego korytarza biegnącego w kierunku wschód-zachód. Wyjście północne w narożu północno-zachodnim budynku prowadzi schodami zewnętrznymi na poziom dolnego parkingu, a wyjście wschodnie w narożu północno-wschodnim prowadzi schodami zewnętrznymi na poziom górnego parkingu. Wyjście to wyposażone jest dodatkowo w pochylnię dla wózków po której może odbywać się ewakuacja osób z dysfunkcją ruchu z pomieszczeń dziekanatu 1.16 oraz księgarni i punktu ksero 1.25.
 • Segmenty I i II mają także bliskie wyjścia ewakuacyjne na poziomie przyziemia z klatek schodowychna teren podziemnego parkingu.
 • Segment III (czerwony) ma dodatkowe wyjście ewakuacyjne wprost z klatki schodowej na elewacji wschodniejna poziom parkingu naziemnego.
 • Segment VIII (pomarańczowy) na poziomie parteru posiada wyjście ewakuacyjnezlokalizowane na południowej elewacji (w południowo-zachodnim narożniku budynku).
 • Sala Rady Wydziału 2.25 posiada dwa wyjścia: główne zapewniające ewakuację poprzez antresolę i klatkę schodową w Segmencie II (żółtym) i dalej do najbliższych wyjść przy platformie dla niepełnosprawnych na ścianie wschodniej lub na parking dolny w kierunku północnym, oraz boczne prowadzące schodami na poziom parteru na hol główny, skąd można ewakuować się wyjściem w segmencie VIII lub VII, bądź wyjściami na poziomie przyziemia w tych samych segmentach.
 • Segmenty IV, V, VI Ewakuacja z tych stref możliwa jest przez wejście główne na wschód, wyjścia boczne na ścianach południowej w segmencie VIII i północnej w segmencie VII (parter) oraz klatkami schodowymi w segmentach I i II na parking dolny (przyziemie), a także wyjściami na poziomie przyziemia w segmentach VII i VIII w kierunku zachodnim lub wyjściem pod SRW w kierunku południowym.
 • Pracownicy administracji sprawdzają w trakcie ewakuacji czy wszyscy użytkownicy budynku opuścili poszczególne strefy obiektu. Osoby potrzebujące pomocy podczas ewakuacji w celu jej uzyskania powinny skorzystać z telefonu kontaktowego GSM nr 502 622 749 lub 503 354 466do pracowników administracji budynku ewentualnie telefonu stacjonarnego do pomieszczenia pracownika ochrony nr 32 3640 812.